Zaštita okoliša

Pravilnikom o gospodarenju električnom i elektroničkom opremom (NN. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/2019, 7/20) propisuju se mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, uvjeti gospodarenja EE otpadom, obveze i odgovornosti svih osoba uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme te postupci i ciljevi u gospodarenju EE otpadom.

Prema navedenom Pravilniku, električni i elektronički (EE) otpad je:

EE oprema koja je otpad u smislu zakona kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, uključujući sve komponente, podsklopove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio proizvoda.

EE oprema (električni i elektronički uređaji i oprema) predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije kao i proizvode za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja, a koji se mogu svrstati u popis vrsta proizvoda iz Dodatka 2. i Dodatka 4. ovog pravilnika ili su im po svojoj svrsi i namjeni slični i koji su namijenjeni za korištenje pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju.

Prema članku 13. Pravilnika o gospodarenju električnom i elektroničkom opremom (NN. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/2019, 7/20):

(3) Posjednik EE otpada obvezan je EE otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ga predati sakupljaču u sustavu kojim upravlja Fond ili samostalnom ispunjavatelju, u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova. Takvim EE otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi EE opreme koja se sastoji od više cjelina (npr. monitori računala, elektromotori crpki ili kompresora i sl.).
...
(6) Predaja, preuzimanje, sakupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog EE otpada obavlja se bez naplate za kućanstva i registrirane osobe i na način koji omogućuje optimalne uvjete za pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge postupke oporabe te izdvajanje opasnih tvari iz EE otpada.
(7) EE otpad se prilikom sakupljanja i prijevoza ne smije prešati ili miješati i prevoziti s drugom vrstom otpada, kao niti podvrgavati se postupcima kojima se EE otpad oštećuje ili se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš.

EE oprema označava se oznakom odvojenog sakupljanja EE otpada koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.

Radi sigurnosti pošiljke, vaš je uređaj pakiran u ambalažu koja je izrađena od materijala koji nisu štetni okolišu. Nakon uspješne instalacije uređaja, predlažemo da ambalažu sačuvate (posebno u garancijskom roku), a pakiranje bi trebali dati u postupak recikliranja. Pakirna ambalaža koja se više neće upotrebljavati mora biti zbrinuta od strane ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Pakiranja su izrađena od materijala koji ne štete okolišu i mogu se upotrijebiti kao sekundarni materijal.

Oprema, uključujući dodatke, prazne baterije za jednokratnu upotrebu, baterije koje se mogu ponovno puniti, ne spadaju u kućni otpad; takvi dodaci/oprema proizvedeni su od potencijalno opasnog materijala te od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Za informacije o organiziranju recikliranja, uključujući i recikliranje starih uređaja, kontaktirajte Vašeg koncesionara za prikupljanje otpada, mjesno odlagalište otpada ili vama najbliži Sartorius centar.

Za Republiku Hrvatsku:

Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o.
Servisni centar
Savska 45a, 10290 Zaprešić
Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 3340 290
Fax: +385 (0) 1 3340 299
E-mail: service@sartorius.hr
www.sartorius.hr, pos.sartorius.hr

Za odlaganje otpada u državama Europskog Ekonomskog Područja (EEA), molimo kontaktirajte lokalne Sartorius centre, urede ili distributere.